SYRIËGANGERS = SYRIËBLIJVERS

Al geruime tijd bereiken ons berichten over mensen die zullen of willen terugkeren naar België vanuit Syrië of aangrenzende conflictgebieden waar ze zich aansloten bij een terroristische groepering. Wij stelden ons de vraag hoe we als samenleving moeten omgaan met deze 'terugkeerders'.

Wij vinden het onze (morele) verantwoordelijkheid als maatschappij, inclusief onze overheden, om een duidelijk beleid uit te tekenen voor deze terugkerende Syrië-gangers aangezien zij onze medeburgers zijn. Er leven echter nog veel vragen over dit beleid en wij merken een onevenwicht tussen preventie en resocialisatie enerzijds en repressie anderzijds. Dit moet meer in balans gebracht worden én kinderen in de betrokken conflictgebieden moeten gerepatrieerd worden.

Meer weten? Download hier het volledige rapport.

Wij vinden het onze (morele) verantwoordelijkheid als maatschappij, inclusief onze overheden, om een duidelijk beleid uit te tekenen voor deze terugkerende Syrië-gangers aangezien zij onze medeburgers zijn

Wat te doen… met terugkerende Syriëgangers?

  • De Belgische overheid moet een helder, alomvattend, daadkrachtig en praktisch beleid uittekenen over de terugkeer van Syriëgangers en kinderen waar zowel overheden (op verschillende niveaus) als politie, rechters en sociaal werkers mee aan de slag kunnen. De focus van het beleid moet liggen op het curatieve of zorgende luik. Veel middenveldspelers beschikken over kennis en expertise om dit samen uit te werken en gestalte te geven.
  • Het wetsontwerp voor de LIVC’s moet grondig worden herbekeken. LIVC’s moeten enkel ‘top down’ informatiedoorstroming toelaten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar welzijn en hulpverlening. De LIVC mag zeker geen ‘bottom up’ verlengstuk zijn van inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor informatieverzameling. Er moeten waarborgen worden ingebouwd die de rechten van de personen die onderwerp zijn van de LIVC garanderen, en die het vertrouwen in welzijn en hulpverlening beschermen. LIVC’s mogen geen instrument zijn in handen van een repressief beleid, maar moeten onderdeel zijn van een preventie- en investeringsbeleid.
  • Respecteer het recht op privacy, ook in databanken. Verscherp het beleid over de opvolging en integratie van deze databanken en verwijder minstens foutieve en verjaarde gegevens. Er moet een wettelijke procedure worden voorzien waarmee mensen die in de databank staan hun informatie kunnen opvragen en foutieve informatie laten verwijderen. Zij moeten hun naam kunnen laten zuiveren.
  • De overheid moet resoluut het belang van het kind voorop stellen en moet op zoek gaan naar mogelijkheden om Belgische kinderen vanuit conflictgebied te repatriëren naar België als dit in het belang van het kind is. Eens deze kinderen op het Belgische grondgebied toekomen moeten zij zo spoedig mogelijk psychologische ondersteuning krijgen alsook begeleiding bij het eventueel verkrijgen van de benodigde nationaliteitsdocumenten.
  • Terugkeerders én hun familie moeten actief worden geïnformeerd over de gevolgen van een terugkeer, de procedure en de gevolgen die eraan verbonden zijn.